सुस्वागतम

DS EDUTECH या शैक्षणिक ब्लॉगवर आपले स्वागत आहे , देवराव जाधव ९४०४३६४५०९ .
दैनंदिन अभ्यासमाला दिनांक ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत डाउनलोडसाठी उपलब्ध , डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा .
Online अभ्यास दिनांक 31 मार्च पर्यंत डाउनलोडसाठी उपलब्ध , डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा .

HAPPY NEW YEAR 2024

मंगळवार, १ मार्च, २०२२

Daily Used 100 Sentences part 8

 


Daily Used 100 Sentences part ८ 

दररोज बोलली जाणारे 100 इंग्रजी वाक्य 

   Get ready. तयार हो.

  What's up ? काय चाललंय ?

 Get up ! ऊठ !

  Try it on. घालून बघ. घालून बघा.

  Don't ask. विचारू नका. विचारू नकोस.

  He knits. तो विणतो.

  Don't lie. खोटं बोलू नकोस. खोटं बोलू नका.

  I'm young. मी तरूण आहे.

  She tried. तिने प्रयत्न केला.

  I'm ill. मी आजारी आहे.

       It's easy. सोपं आहे. 

        We know. आम्हाला माहीत आहे. आपल्याला माहीत आहे. 

        I'll try. मी प्रयत्न करेन. 

        I'm bored. मला कंटाळा आला आहे. 

      Go have fun. जा, मजा कर. जाऊन मजा कर. 

       Don't move . हलू नकोस . हलू नका. 

      I trust Dinesh. माझा दिनेशवर विश्वास आहे. 

        I made tea. मी चहा बनवला. 

        I was late. मला उशीर झाला होता. 

        I'll start. मी सुरुवात करेन. 

       I eat here. मी इथे खातो.

       Is it done ? झालंय का ? केले आहे का ?

....        Step aside. बाजूला व्हा ! बाजूला हो !

....        Take a bus. एखादी बस पकड.

....        We had fun. आम्ही मजा केली. आपण मजा केली.

....        We're back. आम्ही परत आलो आहोत. आपण परत आलो आहोत.

....        You decide. तू ठरव. तुम्ही ठरवा.

....        Did Dipa eat ? दीपाने खाल्लं का ?

....        Get changed. कपडे बदल. कपडे बदला.

....        I made that. ते मी बनवलं. मी बनवलं ते.

....        I'll eat it. मी ते खाईन.

...        Is Gita here? गीता इथे आहे का?

....        It was real. ते खरोखरचं होतं.

....        I'll buy it. मी ते विकत घेईन.

....        Remember it. लक्षात ठेव. लक्षात ठेवा.

....        I won't lie. मी खोटं बोलणार नाही.

....        We did that. ते आम्ही केलं. आपण ते केलं.

....        I'm too fat. मी खूपच लठ्ठ आहे.

....        Come quickly! लवकर ये! लवकर या!

....        Come forward. पुढे ये. पुढे या.

....        Let's go now. आता जाउयात.

...        It's so dark. किती काळोख आहे.

....        I have a kite. माझ्याकडे एक पतंग आहे.

....        Stay at home. घरी राहा.

....        Nobody cried. कोणीही रडलं नाही. कोणीच रडलं नाही.

....        Keep Playing. खेळत रहा.

....        I caught Ravi. मी रवीला पकडलं.

....        I was sleepy. मला झोप आली होती.

....        I'm homeless. मी बेघर आहे.

....        I'm Indian. मी भारतीय आहे.

....     You will eat. तू खाशील.

...      Hurry up, Dinesh. लवकर कर, दिनेश.

....     Come tomorrow. उद्या ये. उद्या या.

....     Don't open it. ते उघडू नकोस. ते उघडू नका.

....     Bring it home. ते घरी आण.

....     Don't come in. आत येऊ नको. आत येऊ नका.

....     He's studying. तो अभ्यास करतोय.

....     I can't dance. मला नाचता येत नाही.मी नाचू शकत नाही.

....     I didn't stop. मी थांबलो नाही. मी थांबले नाही.

....     You can't go. तू जाऊ शकत नाहीस.

....    She bent down. ती खाली वाकली. त्या खाली वाकल्या.

...     I'm an orphan. मी अनाथ आहे.

....     I'm forgetful. मी विसराळू आहे.

....     It wasn't his.ते  त्याचे नव्हते.

....     I'm not ready. मी तयार नाही.

....     That's plenty. एवढं भरपूर आहे.ते भरपूर आहे.

....     Who helps her? तिची मदत कोण करतं?

....     It's possible. हे शक्य आहे.

....    Who is absent? गैरहजर कोण आहे? कोण गैरहजर आहे ?

....     I'll go first. मी प्रथम जाईन. मी आधी जाते.

....     He is not here. तो येथे नाही आहे.

...      I smell coffee. मला कॉफीचा वास येत आहे.

....     Cows give milk. गाई दूध देतात.

....     Do you like me? तुला मी आवडतो का? तुला मी आवडते का?

....     Give it to her. ते तिला दे. ते तिला द्या.

....     He worked hard. त्याने खूप मेहनत केली.

....     He looks young. तो तरूण दिसत आहे.

....      I'm going, too.मी सुद्धा जात आहे.

....     I go to school. मी शाळेत जातो. मी शाळेत जाते.

....     Don't be angry. रागवू नकोस. रागवू नका.

....    Try to explain. समजावयाचा प्रयत्न कर. समजावयाचा प्रयत्न करा.

...     Is this enough? हे पुरेसे आहे का?

....     Prices went up. भाव वाढले.किंमती वाढल्या.

....     They will help. ते मदत करतील.

....     They're guests. ते पाहुणे आहेत.

....     Gita is resting. गीता आराम करत आहे.

....     Prasad walks fast. प्रसाद वेगाने चालतो.

....      Nobody had fun. कोणालाही मजा आली नाही.

....     We can't do it. आम्ही ते करू शकत नाही. आपण ते करू शकत नाही.

....     Is she at home? ती घरी आहे का?

....        Don't wait here. येथे थांबू नको. येथे थांबू नका.

...        You keep watch. तू लक्ष ठेव. तुम्ही लक्ष ठेवा.

....        Who sells this? हे कोण विकते ?

....        I like to dance. मला नाचायला आवडते.

....        He made me sing. त्याने मला गायला लावले.

....        I have evidence. माझ्याकडे पुरावा आहे.

....        Who's that for? ते कोणासाठी आहे ?

....        Can you show me? तू मला दाखवू शकतोस का ? आपण मला दाखवू शकता का ?

....        I never said no. मी कधीच नाही म्हणालो नाही.

 

Part 7                                                  Part 9

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा