सुस्वागतम

DS EDUTECH या शैक्षणिक ब्लॉगवर आपले स्वागत आहे , देवराव जाधव ९४०४३६४५०९ .
दैनंदिन अभ्यासमाला दिनांक ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत डाउनलोडसाठी उपलब्ध , डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा .
Online अभ्यास दिनांक 31 मार्च पर्यंत डाउनलोडसाठी उपलब्ध , डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा .

HAPPY NEW YEAR 2024

मंगळवार, १ मार्च, २०२२

Daily Used 100 Sentences part 3

 


Daily Used 100 Sentences part ३ 

दररोज बोलली जाणारे 100 इंग्रजी वाक्य

   Hold this. हे धर. हे धरा.

  Go inside. आत जा.

  We talked. आम्ही बोललो.

  I'm OK. मी ठीक आहे.

  They lied. ते खोटं बोलले.

  Who came ? कोण आलं ?

  Sign here. इथे सही करा.इथे सही कर.

  He left.  तो निघाला.

  I'm fat. मी जाडा आहे. मी जाडी आहे.

  Let's ask. विचारू या.

     Let me go ! मला जाऊ द्या ! मला जाऊ दे ! 

      Why not ? का नाही

        How are you ? तू कसा आहेस

      Who won ? कोण जिंकलं

       I want this. मला हे हवं आहे. मला हे पाहिजे. 

        Come quick ! लवकर ये ! लवकर या ! 

        You tried. तू प्रयत्न केलास. तुम्ही प्रयत्न केलात. 

       I knew that. ते मला माहीत होतं. 

       Fill it up . भरून टाक. 

       Who's here ? कोण आहे इथे

      Look there. तिथे बघ. तिथे बघा.

        Is Satish big ? सतिष मोठा आहे का?

....        I saved you. मी तुला वाचवलं. मी तुम्हाला वाचवलं.

....        Time is up. वेळ समाप्त. वेळ संपली.

....        It's ready. ते तयार आहे.

....        We want it. आम्हाला ते हवं आहे. आपल्याला ते हवं आहे.

....     Who has it? कोणाकडे आहे ? ते कोणाकडे आहे ?

....        Be prepared. तयार रहा !

....        Sadashiv yelled. सदशीव ओरडला.

....        He found it. त्याला सापडलं.

....        Don't forget. विसरू नकोस. विसरू नका.

...        I was alone. मी एकटा होतो. मी एकटी होते.

....        Let's begin. चला सुरुवात करू ! चला सुरुवात करूया!

....        He got angry. तो रागावला.त्याला राग आला.

....        Can you come? तुम्ही येऊ शकता का? तू येऊ शकतोस का?

....        She bit him. तिने त्याला चावलं.तिने त्याला चावा घेतला.

....        Divya's alone. दिव्या एकटी आहे.

....        Shut it off . ते बंद कर. ते बंद करा.

....        We're going. आम्ही जात आहोत. आपण जात आहोत.

....        Can I go now? मी आत्ता जाऊ का? मी आत्ता जाऊ शकतो का?

....        We'll attack. आम्ही हल्ला करू. आपण हल्ला करू.

...        Wait for Nandu. नंदूची वाट पहा.

....        Was Priya hurt? प्रियाला लागलं होतं का?

....        I must study. मी अभ्यास केलाच पाहिजे.

....        Who built it? ते कोणी बांधलं?

....        It's too big. ते जास्तच मोठं आहे.ते खूप मोठे आहे.

....        Now I get it. आता मला समजलं.

....        Take me home. मला घरी ने.मला घरी घेऊन जा.

....        Unbelievable! अविश्वसनिय !

....        That's wrong. ते चुकीचं आहे.

....     Are you alone? तू एकटा आहेस का? तू एकटी आहेस का ?

...      Who'll fight? कोण लढेल ?

....     Who sent Rajesh? राजेशला कोणी पाठवलं?

....     Don't do this. हे करू नका. असं करू नका.

....     Eat something. काहीतरी खा. काहीतरी खाऊन घे.

....     Have some tea. थोडासा चहा घ्या.

....     Who told you? तुला कोणी सांगितलं? तुम्हाला कोणी सांगितलं?

....      He lied to me. तो माझ्याशी खोटं बोलला.

....     He's innocent. तो निर्दोष आहे.

....     You are rich. तू श्रीमंत आहेस. तुम्ही श्रीमंत आहात.

....     Come sit down. येऊन खाली बस. येऊन खाली बसा.

...      I went by car. मी कारने गेलो. मी कारने गेले.

....     It's too dark. खूपच काळोख आहे.

....     Send it to me. माझ्याकडे पाठवा.

....     Shut the book. पुस्तक बंद कर.पुस्तक बंद करा.

....     Who wants tea? चहा कोणाला हवा आहे?

....     Now keep calm. आता शांत रहा.

....     Wait till six. सहा वाजेपर्यंत थांब. सहा वाजेपर्यंत थांबा.

....     We're fasting. आमचा उपास आहे.आम्ही उपवास करीत आहोत.

....     Is Dhiraj guilty? धिरज दोषी आहे का?

....     They're twins. ते जुळे आहेत. त्या जुळ्या आहेत.

...      I said nothing. मी काही म्हटलं नाही.मी काहीच बोललो नाही.

....      He looks happy. तो आनंदी दिसत आहे.

....      Come back soon. लवकर परत ये. लवकर परत या.

....     Are you insane? तू वेडा आहेस का? तू वेडी आहेस का? तुम्ही वेडे आहात का?

....      Don't leave me. मला सोडून जाऊ नको. मला सोडून जाऊ नका.

....     He became rich. तो श्रीमंत झाला.

....      Don't feel bad. वाईट वाटून घेऊ नको. वाईट वाटून घेऊ नका.

....     I threw it out. मी ते बाहेर फेकून दिलं.

....     I like flowers. मला फुलं आवडतात.

....    I didn't sleep. मी झोपलो नाही. मी झोपले नाही.

...      I'm unemployed. मी बेरोजगार आहे.

....     They both work. ते दोघेही काम करतात.

....     Is English easy? इंग्रजी सोपी आहे का?

....     It's your book. ते तुझे पुस्तक आहे.

....     It was raining. पाऊस पडत होता.

....     Just work hard. फक्त मेहनत कर. फक्त मेहनत करा.

....     We know it now. आम्हाला हे आता माहीत आहे. आता आपल्याला हे माहीत आहे.

....     What did I get? मला काय मिळाले?

....     What are those? त्या काय आहेत?

....        Call me tonight. मला आज रात्री कॉल कर. मला आज रात्री कॉल करा.

...        I have to sleep. मला झोपायचं आहे.

....        I feel fine now. मला आता बरं वाटतंय.

....        He is my brother. तो माझा भाऊ आहे.

....       Who complained? कोणी तक्रार केली ?

....        Who else knows? आजून कोणाला माहीत आहे?

....        Who goes there? तिथे कोण जाते ?

....        Who lives here? इथे कोण राहतं ?

....        I haven't slept. मी झोपलो नाही. मी झोपले नाही.

 

Part 2                                                     Part 4

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा