सुस्वागतम

DS EDUTECH या शैक्षणिक ब्लॉगवर आपले स्वागत आहे , देवराव जाधव ९४०४३६४५०९ .
दैनंदिन अभ्यासमाला दिनांक ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत डाउनलोडसाठी उपलब्ध , डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा .
Online अभ्यास दिनांक 31 मार्च पर्यंत डाउनलोडसाठी उपलब्ध , डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा .

HAPPY NEW YEAR 2024

मंगळवार, १ मार्च, २०२२

Daily Used 100 Sentences 2

 


Daily Used 100 Sentences part २ 

दररोज बोलली जाणारे 100 इंग्रजी वाक्य 

     He fell.तो पडला.

 Wait here. इथे थांब. इथे थांबा.

  We won. आपण जिंकलो.आम्ही जिंकलो.

  I want it. मला ते हवं आहे.

  I saw you. मी तुला बघितलं.

  They left. ते निघाले.

  He came. तो आला.

  Fold it. घडी घाल.

  Have fun. मजा कर.

  Let me go. मला जाऊ द्या.

       Ramesh won.रमेश जिंकला. 

       Let us go. आम्हाला जाऊ द्या. आम्हाला जाऊ दे. 

       Who ate ? कोणी खाल्लं

        I'm quiet. मी शांत आहे. 

        Who'll go ? कोण जाईल

        I know this. मला हे माहीत आहे. 

        Forget him. त्याला विसर . त्याला विसरून जा. 

        I remember. मला आठवतं. 

       I ran away. मी पळून गेलो. मी पळून गेले. 

        Look at me. माझ्याकडे बघ. माझ्याकडे बघा. 

       I'm sleepy! मला झोप आली आहे!

       I never cry. मी कधीच रडत नाही.

....        Is it true ? खरं आहे का ?

....        Stand back ! मागे रहा !

....        They tried. त्यांनी प्रयत्न केला.

....        I felt that. मला जाणवलं ते.

....        I can't say. मला सांगता येत नाही. मी सांगू शकत नाही.

....        Anyone hurt ? कोणाला लागलं का ?

....        Talk to us. आमच्याबरोबर बोल.

....        I feel fine. मला बरं वाटतंय.

....        Sakshi is lucky. साक्षी भाग्यवान आहे.

...        I'm not Ramesh. मी रमेश नाहीये.

....        It may rain. पाऊस पडू शकेल.पाऊस पडेल.

....        Let me look. मला पाहू दे.मला पाहू द्या.

....        Nobody came. कोणीही आलं नाही. कोणीच आलं नाही.

....        Where is he? तो कोठे आहे ?

....        I went, too. मी पण गेलो. मी पण गेले.

....        What's that? ते काय आहे?

....        Come with me. माझ्याबरोबर या. माझ्याबरोबर ये.

....        Are you done? तुझं झालं का?

....        Don't ask me. मला विचारू नकोस.

...        Who has come? कोण आलं आहे?

....        Who did what? कोणी काय केलं?

....        I'll be free. मी मुक्त होईन.

....        Is it for me? माझ्यासाठी आहे का?

....        Is it broken? ते तुटले आहे का?

....        It's not bad. वाईट नाहीये.

....        Switch it on. ते चालू कर. ते चालू करा.

....        She is quiet. ती शांत आहे.

....        We won't win. आपण जिंकणार नाही. आम्ही जिंकणार नाही.

....     Tell us more. आम्हाला अजून सांगा.

...      God knows why. का ते देव जाणे.

....     Come back, OK? परत ये, बरं का? परत या, बरं का?

....     Does Gauri know? गौरीला माहीत आहे का?

....     I have a cold. मला सर्दी झाली आहे.

....     Get undressed. कपडे काढ. कपडे काढा.

....     He is reading. तो वाचत आहे.

....      His nose bled. त्याच्या नाकातून रक्त आलं.

....     I cried again. मी पुन्हा रडलो. मी पुन्हा रडले.

....     Who will win? कोण जिंकेल?

....     I dream a lot. मला भरपूर स्वप्न पडतात.मी खूप स्वप्न पाहतो.

...      I saw a dog! मी एक कुत्रा पाहिला! मला एक कुत्रा दिसला!

....     She just left. ती आत्ताच निघाली.ती नुकतीच निघून गेली.

....     Save yourself. स्वतःला वाचव. स्वतःला वाचवा.

....     Who was where? कोण कुठे होतं?

....     Keep it clean. ते साफ ठेव. ते साफ ठेवा.

....     This was easy. हे सोपे होते.

....     Ganpat is honest. गणपत प्रामाणिक आहे.

....     Will you swim? तू पोहशील का?

....     I'll find you. मी तुला शोधून काढेन. मी तुम्हाला शोधून काढेन.

....     Who asked you? तुला कोणी विचारले? तुम्हाला कोणी विचारले?

...      Do you know it? तुला माहीत आहे का? तुम्हाला माहीत आहे का?

....      I can beat you. मी तुला हरवू शकतो. मी तुला हरवू शकते.मी तुला मारू शकतो.

....      Don't run away. पळून जाऊ नकोस. पळून जाऊ नका.

....     He looked back. त्याने मागे वळून पाहिले.

....      Did you get it? तुला मिळालं का? तुला समजलं का?

....     Don't go there. तिथे जाऊ नको. तिथे जाऊ नका.

....      Do I need this? मला याची गरज आहे का?

....     Can it be true? हे खरे असू शकते का?

....     I bought a cap. मी एक टोपी विकत घेतली.

....    He sang a song. त्याने एक गाणं गायलं.

...      Read your book. तुझं पुस्तक वाच. तुमचं पुस्तक वाचा.आपले पुस्तक वाचा.

....     We'll find out. आपण शोधून काढू. आम्ही शोधून काढू.

....      Was it a dream? ते स्वप्न होतं का?

....     It must be Ram. राम असेल.तो राम असावा.

....      We tricked you. आम्ही तुला फसवलं. आम्ही तुम्हाला फसवलं.

....     It wasn't easy. ते सोपे नव्हते. ते काय सोपं नव्हतं.

....      We helped them. आम्ही त्यांना मदत केली. आपण त्यांना मदत केली.

....     We all laughed. आम्ही सगळे हसलो. आपण सगळे हसलो.

....     She trusts him. तिचा त्याच्यावर विश्वास आहे.

...        Do you remember? तुला आठवते का ? तुम्हाला आठवते का ?

...        I need it today. मला आज याची गरज आहे.

...        You scared Ramesh. तुम्ही रमेशला घाबरवलंस. तू रमेशला घाबरवलंस.

...        I am very tired. मी अतिशय थकलोय. मी खूप थकलेय.

...        Are you all mad? आपण सर्व वेडे आहात काय ? तुम्ही सगळे वेडे आहात का ?

...        He needs a pen. त्याला एका पेनची गरज आहे.त्याला पेन पाहिजे.

...        How could it be? असं कसं असू शकतं ?

...        I don't need it. मला याची गरज नाही.

...        Go do something. जा काहीतरी कर.

...        I heard it, too. मी सुद्धा ऐकले. मी सुद्धा ऐकलं. 

 

Part 1                                                      Part 3

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा