सुस्वागतम

DS EDUTECH या शैक्षणिक ब्लॉगवर आपले स्वागत आहे , देवराव जाधव ९४०४३६४५०९ .
दैनंदिन अभ्यासमाला दिनांक ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत डाउनलोडसाठी उपलब्ध , डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा .
Online अभ्यास दिनांक 31 मार्च पर्यंत डाउनलोडसाठी उपलब्ध , डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा .

HAPPY NEW YEAR 2024

मंगळवार, १ मार्च, २०२२

Daily Used 100 Sentences part 10

 


Daily Used 100 Sentences part 10 

दररोज बोलली जाणारे 100 इंग्रजी वाक्य 

   Who? कोण?

  We're shy. आम्ही लाजाळू आहोत. आपण लाजाळू आहोत.

  I know. मला माहीत आहे.

  Why me ? मीच का ?

  I shouted. मी ओरडलो. मी ओरडले.

 Call me. मला फोन करा. मला बोलवा.

  Forget it. विसरून जा.

  Get down. खाली हो.

  See below. खाली पाहा.

  Stay away. दूर रहा.

       Let me in. मला आत येऊ दे. मला आत येऊ द्या.

       Leave now. आता नीघ. आता निघा. 

       It's ours. आमचं आहे. आपलं आहे. 

        I met him. मी त्याला भेटलो. मी त्याला भेटले. 

       You idiot ! मूर्खा

       Fire burns . आग जळते. 

       Definitely ! नक्कीच

       I miss you. मला तुझी आठवण येते. 

       I'll leave. मी निघेन.मी निघून जाईन. 

       I'm scared. मी घाबरलोय. मी घाबरले आहे.

       Is that so? असं का ? असं आहे का?

       Is it free ? ते फुकटात आहे का ? ते विनामूल्य आहे का ?

....        She is old. ती म्हातारी आहे. ती वयस्कर आहे.

....        That's wet. ते ओलं आहे . ते भिजलेलं आहे.

....        We laughed. आम्ही हसलो. आपण हसलो.

....        Where am I ? मी कुठे आहे ?

....        You've won. तू जिंकला आहेस. तू जिंकली आहेस. तुम्ही जिंकला आहात.

....        Ramesh bit me. रमेशने मला चावलं.

....        I have time. माझ्याकडे वेळ आहे.

....        How strange! किती विचित्र ! 

...        Come and see. येऊन बघ. ये आणि बघ.

...        He has a car. त्याच्याकडे कार आहे.

....        Look around. आजूबाजूला बघ. आजूबाजूला बघा.

....        Take my bicycle. माझी सायकल घे. माझी सायकल घ्या.

....        I'll decide. मी ठरवेन. मी निर्णय घेईन.

....        It's my job. ते माझं काम आहे.

....        We know you. आम्ही तुला ओळखतो. आम्ही तुम्हाला ओळखतो.

....        Anybody hurt? कोणाला लागलं का?

....        Is it yours? तुझं आहे का? तुझा आहे का?

....        Anybody here? कोणी आहे का इथे?

...        I drink milk. मी दूध पितो. मी दूध पिते.

...        I need a pen. मला एका पेनची गरज आहे.

....        I'll read it. मी वाचेन.

....        Is Sunday OK? रविवार चालेल का? रविवार ठीक आहे का ?

....        It's so easy. किती सोपं आहे.हे खूप सोपं आहे.

....        I will learn. मी शिकेन.

....        I will fight. मी लढेन.मी लढा देईन.

....        It was funny. गमतीदार होतं.ते फार मजेशीर होतं.

....        Let's all go. आपण सर्वच जाऊया.

....        Let Ramu rest. रामूला आराम करू द्या. रामूला आराम करू दे.

...      Who resigned? कोणी राजीनामा दिला? राजीनामा कोणी दिला?

...     I lied to Suresh. मी सुरेशशी खोटं बोललो. मी सुरेशशी खोटं बोलले.

....     Do that later. ते नंतर कर. ते नंतर करा.

....     Eat and drink. खा आणि पी.खा आणि प्या.

....     Who told Sagar? सागरला कोणी सांगितलं?

....     I dye my hair. मी माझे केस रंगवतो. मी माझे केस रंगवते.

....     Who was here? इथे कोण होतं? इथे कोण होता?

....     Who was that? तो कोण होता? कोण होता तो ?

....     I don't dream. मला स्वप्नं पडत नाहीत.मी स्वप्न पाहत नाही.

....    Don't tell me. मला सांगू नका. मला सांगू नकोस.

...     I remember it. मला ते आठवते.

...     She went home. ती घरी गेली.

....     The bell rang. घंटी वाजली. घंटा वाजला.बेल वाजली.

....    They hate Pradip. ते प्रदीपचा तिरस्कार करतात.

....     Shut the door. दरवाजा बंद कर. दरवाजा बंद करा.

....    She was brave. ती शूर होती.

....     Radha asked why. राधाने का म्हणून विचारलं.

....    Let Mohan sleep. मोहनला झोपू दे.मोहनला झोपू द्या.

....    Why be afraid? कशाला घाबरायचं?

....     It might rain. पाऊस पडू शकेल.पाऊस पडू शकतो.

...      Everybody left. सगळे निघून गेले.

...     Do you hear me? माझे बोलणे तुला ऐकू येत आहे का? माझे बोलणे तुम्हाला ऐकू येत आहे का?

....     Does it matter? काही फरक पडतो का?

....     Give it to him. ते त्याला दे. ते त्यांना दे.

....     He has changed. तो बदलला आहे.

....     I want justice. मला न्याय हवा आहे.

....      I want answers. मला उत्तरं हवी आहेत.

....     I ate a guava. मी एक पेरू खाल्ला. मी एक पेरू खाल्ले.

....     He talks a lot. तो खूप बोलतो.

....    I just saw Ram. मी आत्ताच रामला पाहिलं

...     Let's have fun. चला मजा करूया.

...    Let me do this. हे मला करू दे. हे मला करू द्या.

....    We've just met. आम्ही नुकतेच भेटलो आहोत.आपण नुकतेच भेटलो आहोत.

....     That's my wife. ती माझी पत्नी आहे.

....     Was that a lie? ते खोटं होतं का?

....     Radha is unhappy. राधा दु:खी आहे.

....     Ramesh is shaving. रमेश दाढी करत आहे.

....     They just left. ते नुकतेच निघून गेले.

....    Leave tomorrow. उद्या निघ. उद्या निघा.

....     Show it to her. ते तिला दाखव. ते तिला दाखवा.

....        I expected this. मला याची अपेक्षा होती.

...        I want only one. मला फक्त एकच पाहिजे.

....        Can I come over? मी येऊ शकते का ? मी येऊ शकते का ?

....        Come back later. थोड्यावेळाने ये.नंतर परत ये.

....        How is your mother? तुझी आई कशी आहे ?

....        How rich is Dinesh? दिनेश किती श्रीमंत आहे ?

....        He saved us all. त्याने आम्हा सर्वांना वाचवले.

....        Her mother died. तिची आई मरण पावली.

....        Will this help? हे मदत करेल का ? याने मदत होईल का ?

....        Give me a towel. मला एक टॉवेल द्या.

 

Part 9                                                      Part 1

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा