सुस्वागतम

DS EDUTECH या शैक्षणिक ब्लॉगवर आपले स्वागत आहे , देवराव जाधव ९४०४३६४५०९ .
दैनंदिन अभ्यासमाला दिनांक ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत डाउनलोडसाठी उपलब्ध , डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा .
Online अभ्यास दिनांक 31 मार्च पर्यंत डाउनलोडसाठी उपलब्ध , डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा .

HAPPY NEW YEAR 2024

रविवार, १६ जानेवारी, २०२२

1 to 100 with मराठी

 


English Number
in Digit

English Number
in Words

Numbers in Marathi
in Digit

Numbers Name in Marathi

1

One

एक

2

Two

दोन

3

Three

तीन

4

Four

चार

5

Five

पाच

6

Six

सहा

7

Seven

सात

8

Eight

आठ

9

Nine

नऊ

10

Ten

१०

दहा

11

Eleven

११

अकरा

12

Twelve

१२

बारा

13

Thirteen

१३

तेरा

14

Fourteen

१४

चौदा

15

Fifteen

१५

पंधरा

16

Sixteen

१६

सोळा

17

Seventeen

१७

सतरा

18

Eighteen

१८

अठरा

19

Nineteen

१९

एकोणीस

20

Twenty

२०

वीस

21

Twenty One

२१

एकवीस

22

Twenty-Two

२२

बावीस

23

Twenty Three

२३

तेवीस

24

Twenty Four

२४

चोवीस

25

Twenty Five

२५

पंचवीस

26

Twenty Six

२६

सव्वीस

27

Twenty Seven

२७

सत्तावीस

28

Twenty Eight

२८

अठावीस

29

Twenty Nine

२९

एकोणतीस

30

Thirty

३०

तीस

31

Thirty One

३१

एकतीस

32

Thirty-Two

३२

बत्तीस

33

Thirty-Three

३३

तेहतीस

34

Thirty Four

३४

चौतीस

35

Thirty-Five

३५

पस्तीस

36

Thirty-Six

३६

छत्तीस

37

Thirty-Seven

३७

सदतीस

38

Thirty-Eight

३८

अडतीस

39

Thirty-Nine

३९

एकोनचाळीस

40

Forty

४०

चाळीस

41

Forty One

४१

एक्केचाळीस

42

Forty-Two

४२

बेचाळीस

43

Forty-Three

४३

त्रेचाळीस

44

Forty-Four

४४

चव्वेचाळीस

45

Forty-Five

४५

पंचेचाळीस

46

Forty-Six

४६

शेहेचाळीस

47

Forty-Seven

४७

सत्तेचाळीस

48

Forty-Eight

४८

अठ्ठेचाळीस

49

Forty-Nine

४९

एकोणपन्नास

50

Fifty

५०

पन्नास

51

Fifty One

५१

एकावन्न

52

Fifty-Two

५२

बावन्न

53

Fifty-Three

५३

त्रेपन्न

54

Fifty-Four

५४

चोपन्न

55

Fifty-Five

५५

पंचावन्न

56

Fifty-Six

५६

छपन्न

57

Fifty-Seven

५७

सत्तावन्न

58

Fifty-Eight

५८

अठ्ठावन्न

59

Fifty-Nine

५९

एकोणसाठ

60

Sixty

६०

साठ

61

Sixty One

६१

एकसष्ट

62

Sixty Two

६२

बासष्ट

63

Sixty-Three

६३

त्रेसष्ट

64

Sixty Four

६४

चौसष्ट

65

Sixty-Five

६५

पासष्ट

66

Sixty-Six

६६

सहासष्ट

67

Sixty Seven

६७

सदुसष्ट

68

Sixty-Eight

६८

अडुसष्ट

69

Sixty Nine

६९

एकोणसत्तर

70

Seventy

७०

सत्तर

71

Seventy One

७१

एकाहत्तर

72

Seventy-Two

७२

बाहत्तर

73

Seventy-Three

७३

त्र्याहत्तर

74

Seventy Four

७४

चौऱ्याहत्तर

75

Seventy-Five

७५

पंचाहत्तर

76

Seventy-Six

७६

शहात्तर

77

Seventy-Seven

७७

सत्याहत्तर

78

Seventy-Eight

७८

अष्टयाहत्तर

79

Seventy-Nine

७९

एकोनऐशी

80

Eighty

८०

ऐशीं

81

Eighty-One

८१

एक्क्याऐशी

82

Eighty-Two

८२

ब्याऐशी

83

Eighty-Three

८३

त्र्याऐशी

84

Eighty-Four

८४

चौऱ्याऐशी

85

Eighty-Five

८५

पंच्याऐशी

86

Eighty-Six

८६

शहाऐशी

87

Eighty-Seven

८७

सत्त्याऐशी

88

Eighty-Eight

८८

अठयाऐशी

89

Eighty-Nine

८९

एकोननव्वद

90

Ninety

९०

नव्वद

91

Ninety One

९१

एक्यानव्व

92

Ninety-Two

९२

ब्यानव्व

93

Ninety-Three

९३

त्र्यानव्व

94

Ninety Four

९४

चौऱ्यानव्व

95

Ninety-Five

९५

पंच्यानव्व

96

Ninety-Six

९६

शहानव्व

97

Ninety-Seven

९७

सत्त्यानव्व

98

Ninety-Eight

९८

अठयानव्व

99

Ninety-Nine

९९

नव्यानव्व

100

Hundred

१००

शंभरकोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा